Vận dụng các kiến thức của toàn bài để làm bài tập trong phần Project Unit 9 lớp 10 SGK mới

Bài tập Project thuộc Unit 9 lớp 10

1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups.
(Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.)

Tạm dịch:

- Thảo luận một loại ô nhiễm và nguyên nhân, và tác động của nó lên môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân địa phương.

- Tìm vài bức tranh Ihình ảnh để minh họa uấn đề ô nhiễm.

- Viết ra vài lời khuyên về cách giảm loại ô nhiễm này.

HƯớng dẫn giải:

Air pollution

Ho Chi Minh City is facing the air pollution. It comes from exhaust from factory, vehicleễ The air pollution influences the atmosphere and people’s respiration badly.

We should use public transportation more and plant more trees to reduce the air pollution.