Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A Closer Look 1 Unit 11 lớp 8 SGK mới

Bài tập A Closer Look 1 thuộc Unit 11 lớp 8

Vocabulary (Từ vựng)

Task 1. Complete the following sentences with nouns indicating people.
(Hoàn thành những câu sau với những danh từ chỉ người.)

Hướng dẫn giải:

1. adviser/ advisor

Tạm dịch: Một người mà đưa ra lời khuyên là một người cố vấn.

2. chemist

Tạm dịch: Một nhà khoa học mà nghiên cứu về hóa học là nhà hóa học.

3. designer

Tạm dịch: Một người mà công việc của người đó là thiết kế đồ vật là một nhà thiết kế.

4. programmer

Tạm dịch: Một người mà công việc người đó là viết những chương trình cho máy tính là một lập trình viên.

5. biologist

Tạm dịch: Một nhà sinh vật học dưới nước là một nhà khoa học mà nghiên cứu cuộc sống dưới biển.

Task 2. Write a noun from the list under each picture.
(Viết một danh từ từ danh sách bên dưới mỗi hình.)

Hướng dẫn giải:

1. chemist

Tạm dịch: nhà hóa học

2. software developer

Tạm dịch: người phát triển phần mềm vi tính

3. engineer

Tạm dịch: kỹ sư

4. physicist

Tạm dịch: nhà vật lý

5. doctor

Tạm dịch: bác sĩ

6. conservationist

Tạm dịch: nhà bảo vệ môi trường

7. explorer

Tạm dịch: nhà khám phá, nhà thám hiểm

8. archaeologist

Tạm dịch: nhà khảo cổ

Task 3. Give the correct form of the words in brackets.
(Đưa ra hình thức đúng của những từ trong ngoặc đơn.)

Hướng dẫn giải:

1. developments

Tạm dịch: Mỗi ngày chúng ta nghe về những phát triển mới trong khoa học và công nghệ.

2. scientists

Tạm dịch: Einstein là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới.

3. exploration.

Tạm dịch: Mỹ là nước dẫn đầu trong khám phá không gian.

4. medical

Tạm dịch: Những tiến bộ trong khoa học y tế sẽ giúp con người sống lâu hơn trong tương lai.

5. economic

Tạm dịch: Có một mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường.